Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności działania systemu PRM na Mazowszu dzięki wzmocnieniu infrastruktury SOR w Szpitalu Bielańskim w Warszawie”
nr POIS.09.01.00-00-0015/16

w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Cel główny:

Doposażenie SOR w specjalistyczny sprzęt medyczny i wyposażenie poprawiające funkcjonalność oddziału, a tym samym, zwiększające efektywność jego działania; dokonanie modernizacji obszaru SOR w celu doprowadzenia do stanu optymalnego – zapewniającego właściwe bezpieczeństwo i warunki sanitarne dla pacjentów oraz personelu.

Całkowita wartość projektu:

3 996 534,46 zł

Poziom dofinansowania z EFRR:

80%

Okres realizacji projektu:

07.11.2016 - 30.09.2017 r.

Beneficjent:

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.