Studenci ubiegający się o możliwość odbycia praktyki zawodowej w Szpitalu Bielańskim zobowiązani są do złożenia w Kancelarii Szpitala następujących dokumentów:

  • Podania do Dyrektora Szpitala zaakceptowanego przez Ordynatora Oddziału / Lekarza Kierującego Oddziałem  (w przypadku praktyk pielęgniarskich zaakceptowanego przez Naczelną Pielęgniarkę) lub Kierownika komórki organizacyjnej w której chcieli by odbywać praktyki;
  • Skierowania z uczelni;
  • Programu praktyk;
  • Porozumienia/ umowy zawieranego pomiędzy Szpitalem a Uczelnią. Dokument musi być podpisany przez osobę reprezentującą Uczelnię;
  • Potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczeniowej w zakresie NNW, OC oraz ubezpieczenia na profilaktyczne leczenie poekspozycyjne.

Więcej informacji można uzyskać pod nr: 22 56-90-238 w godz. 9.00 – 15.00

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.