Wolontariat w Szpitalu Bielańskim

Osoby, które mają zamiar wykonywać w Szpitalu Bielańskim pracę w formie wolontariatu powinny uzyskać zgodę Kierownika Komórki Organizacyjnej, w której prace te będą wykonywane (Ordynatora Oddziału / Lekarza Kierującego Oddziałem / Kierownika Działu). Następnie należy w Kancelarii Szpitala złożyć podanie do Dyrektora Szpitala (zaakceptowane przez Kierownika Komórki Organizacyjnej). Do podania należy dołączyć dokument potwierdzający zawarcie polisy ubezpieczeniowej w zakresie NNW, OC oraz w szczególnych przypadkach ubezpieczenia na profilaktyczne leczenie poekspozycyjne. Jednocześnie w podaniu prosimy umieścić swoje dane teleadresowe (numer telefonu, e-mail).

Więcej informacji można uzyskać pod nr: 22 56-90-238 w godz. 9.00 – 15.00

 

Staże kierunkowe w ramach porozumienia o wolontariacie

Lekarz planujący odbyć staż kierunkowy w Szpitalu Bielańskim w ramach porozumienia o wolontariacie powinien uzyskać zgodę Ordynatora Oddziału /Lekarza Kierującego Oddziałem. Następnie należy w Kancelarii Szpitala złożyć podanie do Dyrektora Szpitala (zaakceptowane przez Ordynatora Oddziału / Lekarza Kierującego Oddziałem). W podaniu prosimy umieścić swoje dane teleadresowe (numer telefonu, e-mail).

Więcej informacji można uzyskać pod nr: 22 56-90-238 w godz. 9.00 – 15.00

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.