Program edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia”

Program edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia”

Program jest finansowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy

 

Program realizowany jest w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Zakładzie Fizykoterapii i Rehabilitacji, ul. Cegłowska 80; Warszawa

w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 17:00 – 21:00.

 

I. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO

Ciąża i poród stanowią wielkie wyzwanie dla organizmu kobiety. Jest to okres, do którego trzeba się starannie przygotować. W tym czasie kobieta potrzebuje wsparcia i porad, mających rozwiać jej ewentualne wątpliwości.

Obecnie istnieją dużo lepsze warunki do tego, aby narodziny dziecka i czas poprzedzający to wydarzenie sprzyjał budowaniu rodzinnych relacji, w których zarówno matka jak i ojciec mają swoją ważną rolę do odegrania.

Przyszła mama może w dużym stopniu współdecydować o przebiegu i charakterze porodu. Ważne jest, by kobieta w ciąży znała fizjologię porodu, była świadoma trudności, które ją czekają podczas wydawania dziecka na świat i wiedziała, jak sobie z nimi radzić.

Korzystnym uzupełnieniem opieki przedporodowej jest szkoła rodzenia. Zajęcia w szkole rodzenia obejmują większość problemów dotyczących ciąży, porodu i połogu. Promowane są zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny. Zaleca się, aby uczestniczyli w nich oboje rodzice. Sprzyja to pogłębianiu i wzbogacaniu związku między nimi oraz dobrze służy rozwijaniu partnerstwa. Szkoły rodzenia są prowadzone przez wykwalifikowany personel. Przyszła mama może w czasie kilkunastu godzin zajęć uzupełnić informacje o metodach radzenia sobie z dolegliwościami ciążowymi, o tym jak znosić ból towarzyszący skurczom macicy i w jaki sposób najlepiej współpracować z położną w czasie porodu. Zajęcia obejmują także naukę pielęgnacji noworodka i techniki karmienia piersią. Zajęcia i ćwiczenia warsztatowe mają na celu zapoznanie przyszłej mamy z technikami relaksacyjnymi i oddechowymi przydatnymi w czasie porodu. Uczestniczka zajęć pozna także ćwiczenia gimnastyczne, tak przygotowane, aby nie zaszkodziły przyszłej mamie i jej dziecku, a zapewniły sprawność fizyczną i komfort życia. Dużo uwagi poświęca się także problemom psychologicznym i emocjonalnym w ciąży i po urodzeniu dziecka.

Szkoły rodzenia funkcjonują zgodnie z zadaniem szerzenia oświaty zdrowotnej dla rodziców w zakresie przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, jak również psychofizycznego przygotowania do zadania jakim jest poród.

II. CELE PROGRAMU

 1. Cel główny:Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka.
 2. Cele pośrednie:
  1. przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji,
  2. promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny,
  3. informacja o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie ciąży,
  4.  wsparcie psychiczne i stymulacja do prozdrowotnych zachowań,
  5. informacja o dostępnych formach prawnej i finansowej pomocy matce, dziecku i rodzinie oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.

III.  SPOSÓB REALIZACJI DZIAŁAŃ NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PROGRAMU

Tryb zapraszania uczestników do programu

Program jest skierowany do kobiet w ciąży, które zgłoszą chęć uczestniczenia w zajęciach u wybranego realizatora programu, z którym m.st. Warszawa zawarło stosowną umowę.

Populacja objęta programem

Program skierowany jest do mieszkanek m.st. Warszawy.

Zasady uczestnictwa w programie:

Do uczestnictwa w programie uprawnione są kobiety w ciąży:

  1. zameldowane na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy,
  2. zameldowane na pobyt czasowy na terenie m.st. Warszawy,
  3. rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy,
  4. przebywające w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę.

Zakres merytoryczny programu

Program edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” jest to świadczenie profilaktyczno-edukacyjne udzielane kobiecie w ciąży, z jednoczesnym określeniem trybu kwalifikacji do udziału w programie. Program jest realizowany na podstawie przyjętego standardu w określonym w umowie miejscu przez zespół osób uprawnionych do udzielania przedmiotowych świadczeń.Prowadzenie edukacji przedporodowej obejmuje realizację programu w formie zbiorowych spotkań (kurs stacjonarny „Szkoły rodzenia”). Rekomendowane jest prowadzenie edukacji przedporodowej na przełomie drugiego i trzeciego trymestru ciąży – 20 godzin lekcyjnych (nie mniej niż 10 modułów po 2 godziny lekcyjne każdy, w ciągu dnia nie więcej niż 2 moduły – w zależności od możliwości i chęci kobiet uczestniczących w zajęciach).

Edukacja przedporodowa zakłada realizację następujących tematów:

 1. zasady prawidłowego odżywiania,
 2. ocena ruchów płodu,
 3. bezpieczeństwo matki i dziecka w samochodzie,
 4. wysiłek fizyczny i praca zawodowa kobiety w ciąży,
 5. objawy powikłań ciąży (nadciśnienie tętnicze, ocena poziomu glukozy, obrzęki, przebarwienia skóry, żylaki odbytu etc.),
 6. przygotowanie do porodu,
 7. początek porodu i jego przebieg,
 8. rola osoby bliskiej, towarzyszącej w prawidłowym i powikłanym porodzie,
 9. łagodzenie bólu porodowego – techniki relaksacji,
 10. korzyści i ryzyko analgezji (rodzaje i techniki znieczulenia bólu porodowego),
 11. znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie,
 12. promocja karmienia piersią i fizjologia laktacji,
 13. rozwiązywanie problemów laktacyjnych,
 14. wspomaganie laktacji,
 15. opieka i pielęgnacja noworodka,
 16. psychiczne i fizyczne zagadnienia okresu połogu,
 17. higiena i dieta w okresie połogu,
 18. metody regulacji płodności,
 19. zasady pomocy finansowej państwa i uzyskiwanie wsparcia ośrodków pomocy społecznej,
 20. procedury alimentacyjne,
 21. procedury rejestracji urodzin,
 22. prawa kobiety w ciąży, kobiety karmiącej i prawa matki.

Zajęcia praktyczne podczas realizacji programu będą obejmowały:

  1. przygotowanie do porodu:
   1. nauka prawidłowych zachowań w trakcie porodu,
   2. nauka łagodzenia bólu porodowego – techniki relaksacji,
  2. cykl ćwiczeń fizycznych – ogólnousprawniających (prawidłowo stosowana i fachowo nadzorowana gimnastyka jest procesem pozytywnie wpływającym zarówno na organizm matki i dziecka, jak również na przebieg ciąży, porodu oraz połogu):
   1. ćwiczenia wzmacniające i rozciągające,
   2. ćwiczenia relaksujące,
   3. nauka oddychania torem brzusznym,
   4. ćwiczenia w połogu,
  3. promocję karmienia piersią,
  4. wsparcie psychiczne kobiety w ciąży i jej rodziny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 w Klinice Położnictwa i Ginekologii oraz Zakładzie Fizykoterapii i Rehabilitacji Szpitala Bielańskiego.

Program Szkoły rodzenia obejmuje dziesięć spotkań, które odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

 

Plan zajęć w roku 2019

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Godziny zajęć

1700 – 2100

1700 – 2100

1700 – 2100

1700 – 2100

Miejsce udzielania świadczeń

Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Szpitala Bielańskiego

Klinika Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego

Klinika Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego, Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Szpitala Bielańskiego

Klinika Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego

 

Dodatkowe informacje oraz zapisy w godzinach 0900 – 1600 u Pani Kariny Strusińskiej pod numerem tel. 508-858-043.

Leave a reply