Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wymienionym i opisanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

 

 ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wymienionym i opisanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela :

  • Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela:Agnieszka Ostrowska, Dział Kadr i Płac, 1.piętro, pok. nr 15 tel. (22) 56-90-351

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……………… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do  16.08.2019 r.  do godz. 15:00 w pokoju nr 15 (Dział Kadr i Płac) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.

W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godz. 09:30 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H, sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi do dnia 22.08.2019 r. do godz. 14:00.

Oferent jest związany ofertą do 20-go dnia od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości  lub jego części,  przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Leave a reply