Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną/specjalistyczną praktykę lekarską w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

 

 ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną/specjalistyczną praktykę lekarską w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela: Agnieszka Ostrowska, Dział Kadr i Płac, I piętro, pok. nr 15, tel. (22) 56-90-351

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 w pokoju nr 15  (Dział Kadr i Płac) w Szpitalu Bielańskim  w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.

W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 12:30 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H,  sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi  do dnia 22 sierpnia 2019 r. r. o godz. 15:00

Oferent jest związany ofertą do 20 -go dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w zakresie każdego z pakietów osobno, przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

Leave a reply