Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, fizjoterapeutów

OGŁOSZENIE

DYREKTOR

SZPITALA BIELAŃSKIEGO im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, ul. Cegłowska 80

ogłasza konkurs ofert na:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela:

  • Iwona Pachnowska

Dział Kadr i Płac, I piętro, pok. nr 5,

tel. (22) 56-90-353

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do 9 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w pokoju nr 15  (Dział Kadr i Płac) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.

W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H,  sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 czerwca 2020 r. r. do godz. 12:00.

Oferent jest związany ofertą do 20 -go dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w zakresie każdego z pakietów osobno, przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Leave a reply