Konkurs ofert na najem terenu przyszpitalnego z przeznaczeniem na prowadzenie, utrzymanie i organizację parkingu przyszpitalnego oraz obsługę urządzeń parkingowych na okres 3 lat od daty podpisania umowy

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert

 na najem terenu przyszpitalnego z przeznaczeniem na prowadzenie, utrzymanie
i organizację parkingu przyszpitalnego oraz obsługę urządzeń parkingowych na okres
3 lat od daty podpisania umowy.

 

Przedmiotem konkursu jest rozpatrzenie ofert na najem terenu przyszpitalnego o powierzchni 5409 m2.

Szpital Bielański koryguje omyłkowo podaną kwotę wadium w Informatorze Konkursowym. Wymagana wysokość wadium wynosi 84 000,00 PLN.

 

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80, udziela

  • p. Elżbieta Górecka

budynek D, pokój nr 14 w godzinach 1000 – 1400,

tel. (22) 569-03-29.

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu najmu określa informacja dotycząca nieruchomości przeznaczonej do najmu udostępniona do wglądu w siedzibie Szpitala. Czynsz podstawowy płatny według stawki za 1 m2 podlegający waloryzacji. Dodatkowe opłaty proporcjonalne do zajmowanej powierzchni najmu lub na podstawie podliczników.

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “konkurs ofert – parking” należy składać do dnia 22.10.2020r. do godz. 1000 w Kancelarii Szpitala p nr 134 w budynku H I piętro Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2020r. o godz. 1200 w Szpitalu Bielańskim, budynek H, pokój nr 112.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

Ustala się następujące kryteria:

  • cena  za 1m2  –  75  pkt;
  • cena za jedną godzinę korzystania z płatnego parkingu – 20 pkt;
  • wiarygodność – 5 pk.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferenta.

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium na konto: 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378  lub bezpośrednio w kasie Szpitala w kwocie 84 000,00  zł  (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące ), które w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przepada na rzecz Szpitala. Oferent, którego oferta nie została wybrana otrzymuje zwrot wadium w terminie 10 dni roboczych  od daty rozstrzygnięcia konkursu.
W przypadku wyłonienia oferenta i podpisania umowy wadium przechodzi na poczet kaucji gwarancyjnej, o której mowa w § 11 projektu umowy.

Szpital zastrzega, że zawarcie umowy z oferentem wyłonionym w drodze konkursu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy.

Wykaz dokumentów innych niż formularz oferty, a wymaganych od oferenta, określa udostępniany oferentom Informator konkursowy.

Załączniki:

Leave a reply