Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki(-rzy)/ratowników medycznych

OGŁOSZENIE

DYREKTOR

SZPITALA BIELAŃSKIEGO im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert na:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki(-rzy prowadzących indywidualną praktykę pielęgniarską oraz ratowników medycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela:

  • Małgorzata Pawluś,

Dział Kadr i Płac, 1.piętro, pok. nr 15,

tel. (22) 56-90-351

 

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do 10.12.2020 r. do godz. 9:00 w pokoju nr 15 (Dział Kadr i Płac) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.

W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2020 r. godz. 14:00 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H, sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.12.2020 do godz. 13:00.

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu

Oferent jest związany ofertą do 20 -go dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w zakresie każdego z pakietów osobno, przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Załączniki:

Leave a reply