Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez przez ratowników medycznych prowadzących działalność gospodarczą

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80,

ogłasza konkurs ofert na:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wymienionym i opisanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela:

  • Małgorzata Pawluś, Dział Kadr i Płac,

1.piętro, pok. nr 15

tel. (22) 56-90-351

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……………… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do  08.07.2021 r.  do godz. 09:30 w pokoju nr 15 (Dział Kadr i Płac) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.

W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021 r. o godz. 13:30 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H, sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2021 r. do godz. 12:00

Oferent jest związany ofertą do 20 -go dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości  lub jego części,  przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Leave a reply