Najem powierzchni w Szpitalu Bielańskim – Informacja nr 8/2021

INFORMACJA   Nr  8/2021

dotycząca nieruchomości przeznaczonej do najmu  

1Adres nieruchomości:01 – 809 Warszawa ul. Cegłowska 80
2Oznaczenie według księgi wieczystej:WA1M/00287645/2
3Numery ewidencyjne działek, obręb:Obręb 7-05-01  Nr działki 18/1
4Powierzchnia przeznaczona do najmu 2 m2
5Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do najmuSzpital Bielański, budynek D- Hol Główny
6Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:Posadowienie bankomatu
7Okres najmu/dzierżawy:3 lata od daty zawarcia umowy
8Minimalna zryczałtowana  stawka czynszu miesięcznie297,41 zł netto + podatek VAT 23%
9Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych miesięcznieDeklaracja zużycia energii elektrycznej
10Termin wnoszenia opłat:do 14 dni od daty doręczenia faktury
11Zasady aktualizacji opłat:Waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
12Dodatkowe informacje:Oferty ze stawką czynszu  wraz z dokumentami:

  • Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

należy składać do dnia  27.07.2021r. do godz. 10:00 w pokoju 14 Pawilon D

W przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna oferta zostaną przeprowadzone negocjacje  stawki czynszu z oferentami. O terminie negocjacji oferenci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

Projekt umowy

 

Leave a reply