Ogłoszenie dotyczące wynajmu pomieszczeń na usługi gastronomiczne.

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert

na najem pomieszczeń w Szpitalu Bielańskim przeznaczonych na usługi gastronomiczne na okres 3 lat od daty podpisania umowy

 

 

Przedmiotem konkursu jest rozpatrzenie ofert na najem pomieszczeń Szpitala Bielańskiego z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne o powierzchni 146 m2.

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela

 • p. Elżbieta Górecka w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie

przy ul. Cegłowskiej 80, budynek D, pokój nr 14

w godzinach 10,00 – 14,00 tel. (22) 5690329

 • na stronie internetowej Szpitala www.bielanski.med.pl (w zakładce Konkursy) udostępnione są dokumenty: formularz oferty, informator konkursowy oraz projekt umowy najmu.

 

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu najmu okrela informacja dotycząca nieruchomoci przeznaczonej do najmu udostępniona do wglądu w siedzibie Szpitala. Czynsz podstawowy płatny według stawki za 1 m2 podlegający waloryzacji. Dodatkowe opłaty proporcjonalne do zajmowanej powierzchni najmu lub na podstawie podliczników.

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs ofert – usługi gastronomiczne ” należy złożyć do dnia 5.08.2021r. do godz. 10,00 pokój nr 134 Budynek H I piętro Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.08.2021r. o godz. 12:00 w Szpitalu Bielańskim, budynek D, IV piętro.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

Ustala się następujące kryteria oceny ofert i ich wartość punktową:

 1. cena za 1m2 70 pkt.
 2. koncepcja prowadzenia działalności – 25 pkt
  • abonament dla pracowników szpitala (cena za abonament, dni i godziny sprzedawania posiłków w ramach abonamentu),
  • snack bar (ciepłe kanapki, bufet przekąskowy, sałatki, itp.),
  • oferta sklepowa,
  • wyposażenie i wystrój wnętrz;
 3. wiarygodność – 5 pkt
  • doświadczenie zawodowe – (ocena uznaniowa członków komisji na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 5 lit. h, referencje, opinie, listy polecające).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferenta.

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium na konto 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378

w kwocie 21.000,00 PLN, które w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, przepada na rzecz Szpitala. Oferent, którego oferta nie została wybrana otrzymuje zwrot wadium w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.

Szpital zastrzega, że zawarcie umowy z oferentem wyłonionym w drodze konkursu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy.

Wykaz dokumentów innych niż formularz oferty, a wymaganych od oferenta, okrela udostępniany oferentom Informator konkursowy.

 

Załączniki:

Leave a reply