Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki(-rzy)/położne(-ych) prowadzących indywidualną praktykę pielęgniarską/położniczą

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki(-rzy)/położne(-ych) prowadzących indywidualną praktykę pielęgniarską/położniczą w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela:

  • Małgorzata Pawluś,

Dział Kadr i Płac, 1.piętro, pok. nr 15

tel. (22) 56-90-351

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do 11.10.2021 r. do godz. 9:00 w pokoju nr 15 (Dział Kadr i Płac) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.

W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021 r. o godz. 13:00 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H, sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.10.2021 r. do godz. 15:00.             

Oferent jest związany ofertą do 40 -go dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w zakresie każdego z pakietów osobno, przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Leave a reply