Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską

OGŁOSZENIE

DYREKTOR

SZPITALA BIELAŃSKIEGO im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert na:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela:

  • Małgorzata Pawluś Dział Kadr i Płac,

I piętro, pok. nr 18,

tel. (22) 56-90-351

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do 12 grudnia 2022 r. do godz. 9:00 w Sekretariacie w Zakład Leczniczy Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” w Warszawie, ul. Inflanckiej 6 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.

W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H,  sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 grudnia 2022 r. do godz. 15:00     

Oferent jest związany ofertą do 20 -go dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w zakresie każdego z pakietów osobno, przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Załączniki:

Leave a reply