Konkurs na na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy anestezjologów oraz pielęgniarki anestezjologiczne i operacyjne

OGŁOSZENIE

DYREKTOR

SZPITALA BIELAŃSKIEGO im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert na:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust.1 Ustawy z dnia  15.04.2011 r. o działalności leczniczej zatrudniające pielęgniarki oraz lekarzy w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela:

  • Małgorzata Pawluś,

Dział Kadr i Płac, 1.piętro, pok. nr 18,

tel. (22) 56-90-351

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do 19.12.2022 r. do godz. 13:00 w pokoju nr 18 (Dział Kadr i Płac) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 lub przesłać pocztą na ww. adres.

Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.

W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022 o godz. 14:00 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H, sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.12.2022 do godz. 09:00.

Oferent jest związany ofertą do 20 -go dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w zakresie każdego z pakietów osobno, przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Leave a reply