Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej diagnostyki obrazowej w okresie 3 lat od daty podpisania umowy wykonywanych w siedzibie Szpitala Bielańskiego w lokalizacji przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby udzielania w/w świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

kompleksowej diagnostyki obrazowej w okresie 3 lat od daty podpisania umowy wykonywanych w siedzibie Szpitala Bielańskiego w lokalizacji przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby udzielania w/w świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela Dział Organizacyjno-Prawny w siedzibie  Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80, budynek H, I p., pok. 133, tel. 22 56 90 417, w godzinach 10.00-14.00. W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące warunki konkursu, formularze oferty oraz do wglądu projekty umów i innych dokumentów związanych z konkursem.

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert Szpital Bielański – diagnostyka obrazowa” należy składać do dnia 19.01.2023 r. do godz. 13:00, w kancelarii Szpitala pok. 134, w budynku H Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2023 r. o godz. 13:30 w Szpitalu Bielańskim, ul. Cegłowska 80 w Warszawie, budynek H, sala konferencyjna. Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

W ramach postępowania związanego z wyłonieniem świadczeniodawcy zostaną rozpatrzone oferty na najem pomieszczeń Szpitala Bielańskiego (1078,56 m²), które zostaną udostępnione podmiotowi leczniczemu przyjmującemu zamówienie dla potrzeb związanych z wykonaniem zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem.

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu najmu określa wykaz nieruchomości – informacja nr 1/2023, udostępniony w siedzibie oraz na stronie internetowej Szpitala. Czynsz płatny według stawki za m², dodatkowe opłaty proporcjonalne do powierzchni lub na podstawie podliczników.

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w kwocie 100.000,00 zł, które w przypadku uchylenia się od zawarcia umów, przepada na rzecz Szpitala.

Oferent, którego oferta nie została wybrana otrzymuje zwrot wadium w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub unieważnienia konkursu.

Udzielający zamówienia zastrzega, iż ostateczne zawarcie umowy na Udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne uzależnione jest od uzyskania zgody m.st. Warszawy na zawarcie umowy najmu.

 

Załączniki:

 

Leave a reply