Konkurs na świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych na obszarze zabezpieczenia dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert

na świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych na obszarze zabezpieczenia dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela

  • Dział Organizacyjno-Prawny

ul. Cegłowskiej 80, (budynek H, I p., pok. 133),

tel. 22 56 90 417,

w godzinach 10.00-14.00.

W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące warunki konkursu, formularze oferty oraz do wglądu projekty umów i innych dokumentów związanych z konkursem.

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem KONKURS NA ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W  WARUNKACH AMBULATORYJNYCH NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY należy składać do dnia 23.01.2023 r. do godz. 13:00, w Kancelarii Szpitala Bielańskiego pok. 134, w budynku H Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r. o godz. 13:30 w Szpitalu Bielańskim, budynek H, sala konferencyjna. Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub unieważnienia konkursu.

 

Załączniki:

 

Leave a reply