Konkurs na świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE

SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert

na świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela:

  • Dział Organizacyjno-Prawny

w siedzibie  Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80, budynek H, I p., pok. 133,

tel. 22 56 90 417,

w godzinach 10.00-14.00.

W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące warunki konkursu, formularze oferty oraz do wglądu projekty umów i innych dokumentów związanych z konkursem.

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem KONKURS NA ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY należy składać do dnia 27.01.2023  r. do godz. 9:30, w kancelarii Szpitala pok. 134, w budynku H Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r. o godz. 9:45 w Szpitalu Bielańskim, budynek H, sala konferencyjna. Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub unieważnienia konkursu.

 

Załączniki:

 

Leave a reply