Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji genetycznych

OGŁOSZENIE

DYREKTOR

SZPITALA BIELAŃSKIEGO im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ

W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert na:

udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji genetycznych.

W związku z ogłoszonym w dniu 17.04.2023 r. postępowaniem konkursowym Udzielający zamówienia precyzuje, że postępowanie dotyczy zawarcia umowy na wykonywanie usług medycznych z zakresu badań i konsultacji genetycznych na okres 2 lat.

Jednocześnie Udzielający zamówienia modyfikuje treść Załącznika nr 3 do oferty – w załączeniu.

Wobec powyższego Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ informuje, że termin składania ofert w postępowaniu konkursowym na wykonywanie usług medycznych z zakresu badań i konsultacji genetycznych zostaje przedłużony do dnia 10.05.2023 r. do godziny 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2023r. o godzinie 11.15.

 

 

Szczegółowych informacji o warunkach konkursu udziela

Dział Rozliczeń Usług Medycznych:

budynek H, pierwsze piętro, pokój nr 12;

lub telefonicznie (22) 56 90 526;

Pn-Pt w godzinach 10.00-13.00.

W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące warunki konkursu, formularz oferty oraz do wglądu projekt umowy i inne dokumenty związane z konkursem.

 

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert – badania i konsultacje genetyczne” należy składać do dnia 24 kwietnia 2023 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Szpitala, w budynku H Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz. 11.30 w Szpitalu Bielańskim, budynek H, sala konferencyjna.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

 

Załączniki:

Leave a reply