Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej zatrudniające lekarzy i pielęgniarki w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

DYREKTOR SZPITALA  BIELAŃSKIEGO im. ks. J. POPIEŁUSZKI SPZOZ W WARSZAWIE, UL. CEGŁOWSKA 80

ogłasza konkurs ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust.1 Ustawy z dnia  15.04.2011 r. o działalności leczniczej zatrudniające lekarzy i pielęgniarki w zakresach wymienionych i opisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela: Małgorzata Pawluś, Dział Kadr, 1.piętro, pok. nr 18 tel. (22) 56-90-351

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……… (wpisać przedmiot konkursu ofert)” należy składać w terminie do    29.05.2023 r. do godz. 11:00 w pokoju nr 18 (Dział Kadr) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 lub przesłać pocztą na ww. adres.
Oferta przesłana pocztą podlega rozpatrzeniu, o ile wpłynie do Szpitala w terminie j.w.
W tym samym miejscu i czasie udostępnione będą obowiązujące szczegółowe materiały konkursowe.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2023 r. o godz. 13.00 w Szpitalu Bielańskim, Pawilon H, sala konferencyjna przy sekretariacie Dyrekcji.
Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi  do dnia 7 czerwca 2023 r. do godz. 13:00.
Oferent jest związany ofertą do 20 -go dnia od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w zakresie każdego z pakietów osobno, przesunięcia terminu składania ofert lub otwarcia ofert lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Załączniki:

 

 

 

 

Leave a reply