Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa

 

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie jest partnerem projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”

(nr projektu: POWR.04.01.00-00-D207/17)

 

Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Partnerzy projektu: Lider – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Miasto St. Warszawa/ Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy; Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. Andrzeja Piotrowskiego. Ponadto partnerem nieformalnym współpracującym jest Dzielnica Bielany m.st. Warszawa, Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o.

Okres realizacji: do 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 37 947 148,76 zł

Obszar działania: Dzielnica Bielany Warszawa

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie środowiskowego modelu świadczenia usług medycznych i społecznych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie Dzielnicy Bielany – dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Model został wypracowany na I etapie PO WER jako innowacyjne podejście do wsparcia osób pełnoletnich i niepełnoletnich z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

W projekcie zaplanowana została organizacja dwóch środowiskowych centrów zdrowia psychicznego – jednego dla dorosłych oraz jednego dla dzieci i młodzieży uczącej się do 25 r.ż. – ze wspólną infolinią oraz usługami profilaktycznymi.

Usługi świadczone na rzecz mieszkańców obszaru testowania są realizowane – w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego / Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bielańskim dla Dzielnicy Bielany – w trzech pionach:

  • Medycznym: w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bielańskim oraz EZRA UKSW sp. z o.o.
  • społecznym we współpracy z m.st. Warszawa/Ośrodkiem Pomocy oraz Fundacją Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego
  • profilaktycznym przez Instytut Psychologii UKSW

Wspólne Centrum Koordynacji dla mieszkańców Bielan ma zapewnić współpracę pomiędzy rożnymi jednostkami na terenie dzielnicy oraz szybszy dostęp do specjalistów z obszaru ochrony zdrowia psychicznego. W trakcie projektu powstanie skoordynowana sieć podmiotów wspierających osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodziny. Innowacją są zespoły mobilne koordynujące wsparcie medyczne i społeczne zaplanowane w tworzonych dla beneficjentów indywidualnych planach zdrowienia oraz w sieci oparcia społecznego. Współpraca wszystkich partnerów i środowiska została zaplanowana tak, aby zapewnić kompletność usług i funkcji ŚCZP począwszy od zakresu merytorycznego, przez kadrowy, techniczny, prawny i finansowy.

Struktura, idea, zadania SCZP wpisują się w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, rozdział 2 i 4.