Skierowanie do Poradni Specjalistycznej wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarz specjalista. Honorujemy skierowania wystawione przez lekarza, który ma podpisana umowę z NFZ lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Skierowanie do Poradni Specjalistycznej jest ważne, dopóki istnieje przyczyna, z powodu której pacjent je otrzymał.

Zgodnie z Art. 20 ust 2a) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 581) pacjent wpisany na listę oczekujących do świadczenia specjalistycznego udzielanego w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (AOS) ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy.

Pacjent może dostarczyć skierowanie:

 • Osobiście;
 • Przez osobę trzecią;
 • Wysłać pocztą (dla skierowań przesłanych pocztą datą dostarczenia jest data stempla pocztowego.

Niedostarczenie oryginału skierowania do Naszej placówki w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją pacjenta z oczekiwania na świadczenie i skreśleniem z listy oczekujących.

W przypadku, gdy pacjent rezygnuje z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania może odebrać osobiście w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej (w Pawilonie H).

Skierowanie nie jest wymagane do następujących poradni specjalistycznych:

 • stomatologii,
 • ginekologii i położnictwa,
 • psychiatrycznej.

Skierowanie do specjalisty nie jest wymagane od następujących pacjentów:

 • zarażonych wirusem HIV,
 • chorych na gruźlicę,
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • od cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego.

Skierowanie do poradni specjalistycznej zawiera następujące informacje:

 1. Dane identyfikujące podmiot wystawiający skierowanie:
  1. nazwę podmiotu,
  2. adres podmiotu, wraz z numerem telefonu,
  3. kod resortowy stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
  4. nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  5. nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy- w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
  6. numer REGON;
 2.  Dane identyfikujące pacjenta,
  1. nazwisko i imię,
  2. PESEL;
 3. Rozpoznanie ustalone przez lekarza – według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10;
 4. Cel porady;
 5. Inne informacje, w szczególności wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 6. Datę wystawienia skierowania;
 7. Dane identyfikujące lekarza wystawiającego skierowanie:
  1. nazwisko i imię,
  2. tytuł zawodowy,
  3. numer prawa wykonywania zawodu,
  4. podpis.