SZPITAL BIELAŃSKI -
TRADYCYJNIE PROFESJONALNI,
LECZYMY Z PASJĄ, OPIEKUJEMY SIĘ Z TROSKĄ

Polityka Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  Poprzez optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponujemy, dążymy do świadczenia usług medycznych na wysokim, specjalistycznym poziomie, z dbałością o środowisko naturalnei środowisko pracy. 

  Nasze cele realizujemy poprzez:

 • orientację na Pacjenta i dążenie do jak najpełniejszego zaspokajania jego potrzeb i oczekiwań,
 • ciągłą ocenę i podnoszenie jakości świadczonych usług,
 • pozyskiwanie informacji zwrotnych o stopniu zadowolenia pacjentów w zakresie udzielanych usług ,w celu ciągłego doskonalenia poziomu usługi,
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy,
 • racjonalną i efektywną gospodarkę zasobami Szpitala, w szczególności:

  • podnoszenie kwalifikacji personelu i ich zaangażowanie na rzecz poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych, ochrony środowiska oraz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • realizację działań dydaktycznych,unowocześnianie posiadanej bazy sprzętowej i technicznej,
  • unowocześnianie posiadanej bazy sprzętowej i technicznej,
  • poprawę wykorzystania istniejącej infrastruktury Szpitala,

 • stosowanie technologii medycznych i form organizacji zapewniających bezpieczne warunki pracy oraz sprzyjających środowisku naturalnemu,
 • spełnianie właściwych dla Szpitala wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych, dotyczących: jakości udzielanych świadczeń, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i osiąganie ciągłej poprawy w zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, eliminacja zagrożeń,
 • prowadzenie skutecznej kontroli ryzyka zawodowego i dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzanie konsultacji i współudział pracowników w zakresie  poprawy w obszarze BHP,
 • utrzymanie i doskonalenie systemu HACCP,
 • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, w oparciu o obowiązujące normy ISO – poprzez: monitoring procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i eliminowanie zidentyfikowanych niedociągnięć.
 • Polityka Jakości ZSZ jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Szpitala, jest rozpowszechniona i realizowana w całym Szpitalu.

Dyrektor Szpitala Bielańskiego

Dorota Gałczyńska-Zych
Warszawa 21.01.2021