Realizacja projektu pt.:

„ROZWÓJ E-USŁUG W DRODZE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY IT W SZPITALU BIELAŃSKIM W WARSZAWIE, W TYM ROZWIĄZAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH BEZPIECZNE PRZETWARZANIE I WYMIANĘ DANYCH”

SPÓŁFINANSOWANEGO Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA”

DZIAŁANIA 2.1 „E-USŁUGI”

PODDZIAŁANIA 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA”

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2014-2020

Cel główny – uruchomienie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną służących zwiększaniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla poprawy, jakości usług zdrowotnych.

Całkowita wartość realizowanego projektu – 9 890 097,90 zł,

Poziom dofinansowania z EFRR – 80%,

Okres realizacji inwestycji – od 01 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.,

Beneficjent: Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.