Specjalizacje

Przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego należy złożyć w Sekcji Kadr (pok.4, 6) następujące dokumenty:

 • skierowanie do odbycia specjalizacji wydane przez Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 • karta szkolenia specjalizacyjnego
 • podanie skierowane do Dyrektora Szpitala z wcześniej uzyskaną akceptacją Ordynatora / Kierownika Z-du
 • aktualne  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu
 • aktualne ubezpieczenie obejmujące profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności HIV, do której może dojść w trakcie wykonywania czynności zawodowych;
 • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania świadczeń
 • prawo wykonywania zawodu
 • dyplom ukończenia wyższej uczelni

Tel.kontaktowy : 22 56-90-419, 22 56-90-360, 22 56-90-421 w godz. 8.00 – 15.35

 

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o specjalizacje w Szpitalu Bielańskim

 

Staże adaptacyjne

Przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego należy złożyć w Sekcji Kadr (pok.4, 6) następujące dokumenty:

 • skierowanie do odbycia stażu wydane przez jednostkę kierującą
 •  podanie skierowane do Dyrektora Szpitala z uzyskaną akceptacją koordynatora szkolenia
 • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia medycznego
 •  aktualne  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu
 • aktualne ubezpieczenie obejmujące profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności HIV, do której może dojść w trakcie wykonywania czynności zawodowych;
 • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania świadczeń

Tel.kontaktowy : 22 56-90-419, 22 56-90-360, 22 56-90-421 w godz. 8.00 – 15.35

 

Staże kierunkowe w ramach odbywanej specjalizacji.

Lekarz planujący odbyć staż kierunkowy w Szpitalu Bielańskim powinien uzyskać zgodę kierownika komórki organizacyjnej. Następnie należy złożyć podanie (podpisane przez kierownika komórki organizacyjnej) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu w pokoju nr 3. W podaniu prosimy umieścić swoje dane kontaktowe.

Przed przystąpieniem do odbywania stażu kierunkowego, lekarz odbywający staż jest obowiązany do przedstawienia prawa wykonywania zawodu, dyplomu ukończenia studiów, dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku lekarza, przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż, dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku braków formalnych, podanie nie będzie rozpatrywane.

 

Wzór porozumienia w sprawie odbywania stażu kierunkowego:

Więcej informacji można uzyskać pod nr: 22 56-90-421 w godz. 8.00 – 15.35

 

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o staż kierunkowy oraz cząstkowy podyplomowy w Szpitalu Bielańskim