Dokumentacja medyczna w Szpitalu Bielańskim jest udostępniana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Uprawnieni do dokumentacji medycznej są: pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta, osoba upoważniona w dokumentacji oraz podmioty i organy wymienione w w/w ustawie.
Udostępniana jest dokumentacja bieżąca i archiwalna.

Formy udostępniania

Dokumentacja jest udostępniana:

1

do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

2

przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3

przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5

na informatycznym nośniku danych (płyta CD).

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna bieżąca udostępniana pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej na podstawie pisemnego lub ustnego wniosku. Wniosek zgłoszony ustnie jest rejestrowany przez pracownika Szpitala Bielańskiego na formularzu wniosku:
  • z oddziałów szpitalnych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz rehabilitacji przez Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej,
  • z poradni specjalistycznych przez Sekcję Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej.
 2. Dokumentacja medyczna archiwalna udostępniana jest przez Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej na pisemny lub ustny wniosek osoby uprawnionej.

Formularze wniosków są dostępne w:

 • Kancelarii szpitala,
 • Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej,
 • Informacji Bielańskiego Centrum Medycznego,
 • na stronie internetowej szpitala.

Wypełniony formularz wniosku jest przyjmowany i rejestrowany w Kancelarii Głównej oraz w Informacji Bielańskiego Centrum Medycznego (dotyczy dokumentacji medycznej pacjentów ambulatoryjnych), a następnie przekazywany odpowiednio do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej lub Sekcji Rejestracji.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być również złożony za pomocą poczty elektronicznej. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kancelaria@bielanski.med.pl

Wzory formularzy

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej z poradni specjalistycznej.

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej (szpitalnej i archiwalnej).

Odbiór wnioskowanej dokumentacji:

Kopię wnioskowanej dokumentacji archiwalnej i szpitalnej odbiera się osobiście w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej w pokoju nr 8 (I piętro, wejście główne szpitala), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Dokumentację medyczną na prośbę wnioskodawcy wysyłamy również pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Kopię wnioskowanej dokumentacji medycznej z poradni specjalistycznych odbiera się w punkcie „Informacja” Bielańskiego Centrum Medycznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00.

Osoby odbierające dokumentację proszone są o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo metryka urodzenia dziecka lub decyzja sądu.

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata w wysokości:

 • Jedna strona wyciągu albo odpisu – 14,01 złotych brutto;
 • Jedna strona kopii lub wydruku – 0,49 złotych brutto;
 • Informatyczny nośnik danych (CD) – 2,80 złotych brutto.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest art. 28  ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

Zgodnie z Art. 28. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
 2. w związku z postępowaniem, o którym mowa w 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 3. w związku z postępowaniem, o którym mowa w 51 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. poz. 605), prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 4. w związku z postępowaniem w sprawie świadczenia kompensacyjnego, o którym mowa w art. 67v.