Zgodnie z komunikatem NFZ dotyczącym zasad udzielania świadczeń osobom uprzywilejowanym informujemy, że:

Od dnia 18 maja 2014 r. obowiązują nowe zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno one zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej kolejki oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż wciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz.371 z późn. zm.);
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Kobiety w ciąży – warunkiem wizyty jest okazanie w rejestracji aktualnego zaświadczenia (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii czy perinatologii);
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Warunkiem korzystania z uprawnienia jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia:

 • Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego (ZUS Rw-51);
 • Legitymacja osoby represjonowanej (ZUS Rw-52);
 • Legitymacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 • Zaświadczenie o którym mowa w art. 47c ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
 • Podstawa prawna art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 20047r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ( U. 2004 Nr 210 poz. 2135).

Przepis ten nie dotyczy kolejki przed rejestracją, a uprawnia do zapisu poza kolejką oczekujących na konkretne świadczenia zdrowotne.